Gene Expression Profiles in Genetically Different Mice Infected with Toxoplasma gondii: ALDH1A2, BEX2, EGR2, CCL3 and PLAU
Hassan Ahmed Hassan Ahmed Ismail, Juan-Hua Quan, Zhou Wei, In-Wook Choi, Guang-Ho Cha, Dae-Whan Shin, Young-Ha Lee, Chang-June Song
Korean J Parasito. 2012;50(1):7-13.   Published online 2012 Mar 6     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2012.50.1.7
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of Puerarin, Baicalin and Berberine Hydrochloride on the Regulation of IPEC-J2 Cells Infected with Enterotoxigenic Escherichia coli
Xiaoxi Liu, Fenghua Liu, Yunfei Ma, Huanrong Li, Xianghong Ju, Jianqin Xu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2019; 2019: 1.     CrossRef
Gene Silencing of Porcine MUC13 and ITGB5: Candidate Genes towards Escherichia coli F4ac Adhesion
Chuanli Zhou, Zhengzhu Liu, Yang Liu, Weixuan Fu, Xiangdong Ding, Jianfeng Liu, Ying Yu, Qin Zhang, Lucia R. Languino
PLoS ONE.2013; 8(7): e70303.     CrossRef