No Detection of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus from Ixodid Ticks Collected in Seoul
Heejin Ham, Sukju Jo, Jungim Jang, Sungmin Choi
Korean J Parasito. 2014;52(2):221-224.   Published online 2014 Apr 18     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.2.221
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Modelling the transmission dynamics of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Jiangsu Province, China
Nan Zhang, Xiao-Qing Cheng, Bin Deng, Jia Rui, Luxia Qiu, Zeyu Zhao, Shengnan Lin, Xingchun Liu, Jingwen Xu, Yao Wang, Meng Yang, Yuanzhao Zhu, Jiefeng Huang, Chan Liu, Weikang Liu, Li Luo, Zhuoyang Li, Peihua Li, Tianlong Yang, Zhi-Feng Li, Shu-Yi Liang,
Parasites & Vectors.2021;[Epub]     CrossRef
Hard Ticks as Vectors Tested Negative for Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome in Ganghwa-do, Korea during 2019-2020
Kyoung Jin, Yeon-Ja Koh, Seong Kyu Ahn, Joonghee Cho, Junghwan Lim, Jaeyong Song, Jinyoung Lee, Young Woo Gong, Mun Ju Kwon, Hyung Wook Kwon, Young Yil Bahk, Tong-Soo Kim
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(3): 281.     CrossRef
Vectors, Hosts, and the Possible Risk Factors Associated with Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome
Jin-Na Wang, Tian-Qi Li, Qin-Mei Liu, Yu-Yan Wu, Ming-Yu Luo, Zhen-Yu Gong, Marco Di Luca
Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology.2021; 2021: 1.     CrossRef
Tick‐borne viruses: Current trends in large‐scale viral surveillance
Ki Beom Park, Yong Hun Jo, Nam‐Yeon Kim, Wook‐Gyo Lee, Hee‐Il Lee, Shin‐Hyeong Cho, Bharat Bhusan Patnaik, Yeon Soo Han
Entomological Research.2020; 50(8): 379.     CrossRef
Distribution of Tick Vectors of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus (SFTSV) Collected from Four Environments in Jeju
Kyoung A Chung, Hyeon Je Song, Hyeok Jae Lee, Chul Park, Min Yeung Seo
The Korean Journal of Clinical Laboratory Science.2020; 52(4): 356.     CrossRef
Prevalence of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus in Ticks Collected from National Parks in Korea
Young-Sun Jo, Jun-Gu Kang, Jeong-Byoung Chae, Yoon-Kyoung Cho, Jeong-Hwa Shin, Weon-Hwa Jheong, Joon-Seok Chae
Vector-Borne and Zoonotic Diseases.2019; 19(4): 284.     CrossRef
Four Year Surveillance of the Vector Hard Ticks for SFTS, Ganghwa-do, Republic of Korea
Myung-Deok Kim-Jeon, Seung Jegal, Hojong Jun, Haneul Jung, Seo Hye Park, Seong Kyu Ahn, Jinyoung Lee, Young Woo Gong, Kwangsig Joo, Mun Ju Kwon, Jong Yul Roh, Wook-Gyo Lee, Young Yil Bahk, Tong-Soo Kim
The Korean Journal of Parasitology.2019; 57(6): 691.     CrossRef
Distribution of ticks carrying Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus (SFTSV) around Jiri walking trails of Jeollanam-do, Korea
Byung Joon Song, Hyun Cheol Lim, Tae Man Ha, Doo Yung Jeon, Soo In Yang, Hyeon Je Song
Korean Journal of Veterinary Service.2016; 39(2): 75.     CrossRef
Pathogenic potential and growth kinetics of Muko virus in mice and human-derived cells
Gianne Eduard L. Ulanday, Satoshi Shimada, Ngwe Tun Mya Myat, Takeshi Nabeshima, Kouichi Morita, Daisuke Hayasaka
Tropical Medicine and Health.2016;[Epub]     CrossRef
Haemaphysalis longicornisTicks as Reservoir and Vector of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus in China
Li-Mei Luo, Li Zhao, Hong-Ling Wen, Zhen-Tang Zhang, Jian-Wei Liu, Li-Zhu Fang, Zai-Feng Xue, Dong-Qiang Ma, Xiao-Shuang Zhang, Shu-Jun Ding, Xiao-Ying Lei, Xue-jie Yu
Emerging Infectious Diseases.2015; 21(10): 1770.     CrossRef
Epidemiological Survey of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus in Ticks in Nagasaki, Japan
Daisuke Hayasaka, Satoshi Shimada, Kotaro Aoki, Yuki Takamatsu, Leo Uchida, Masahiro Horio, Yu Fuxun, Kouichi Morita
Tropical Medicine and Health.2015; 43(3): 159.     CrossRef