Prevalence of Cystic Echinococcosis in Slaughtered Sheep as an Indicator to Assess Control Progress in Emin County, Xinjiang, China
Shijie Yang, Weiping Wu, Tian Tian, Jiangshan Zhao, Kang Chen, Qinyan Wang, Zheng Feng
Korean J Parasito. 2015;53(3):355-359.   Published online 2015 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.3.355
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Survey and Molecular Characterization of Echinococcus granulosus sensu stricto from Livestock and Humans in the Altai Region of Xinjiang, China
Baoping Guo, Li Zhao, Lu Zhao, Rongsheng Mi, Xu Zhang, Bingjie Wang, Gang Guo, Yuan Ren, Wenjing Qi, Zhuangzhi Zhang
Pathogens.2023; 12(1): 134.     CrossRef
Cystic Echinococcosis: An Impact Assessment of Prevention Programs in Endemic Developing Countries in Africa, Central Asia, and South America
Elias Christofi, Hafiz Ishfaq Ahmad
Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research.2022; 2022: 1.     CrossRef
An integrated approach to control Cystic Echinococcosis in southern Italy
G. Cringoli, P. Pepe, A. Bosco, M.P. Maurelli, L. Baldi, P. Ciaramella, V. Musella, M.L. Buonanno, F. Capuano, F. Corrado, D. Ianniello, L.C. Alves, P. Sarnelli, L Rinaldi
Veterinary Parasitology.2021; 290: 109347.     CrossRef
Advances in research on echinococcoses epidemiology in China
Mei-Hua Fu, Xu Wang, Shuai Han, Ya-Yi Guan, Robert Bergquist, Wei-Ping Wu
Acta Tropica.2021; 219: 105921.     CrossRef
Meta-Analysis of the Prevalence of Echinococcus in Sheep in China From 1983 to 2020
Yang Gao, Wei Wang, Chuang Lyu, Xin-Yu Wei, Yu Chen, Quan Zhao, Zhi-Guang Ran, You-Qing Xia
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Analysis of Factors Influencing Cystic Echinococcosis in Northwest Non-Qinghai Tibetan Plateau Regions of China
Xiangman Zeng, Yayi Guan, Weiping Wu, Liying Wang, Huixia Cai, Qi Fang, Shicheng Yu, Canjun Zheng
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.2020; 102(3): 567.     CrossRef
Prevalence and Molecular Characterization of Echinococcus granulosus Sensu Stricto in Northern Xinjiang, China
Baoping Guo, Zhuangzhi Zhang, Xueting Zheng, Yongzhong Guo, Gang Guo, Li Zhao, Ren Cai, Bingjie Wang, Mei Yang, Xi Shou, Wenbao Zhang, Bin Jia
The Korean Journal of Parasitology.2019; 57(2): 153.     CrossRef
Control of cystic echinococcosis: Background and prospects
Edmundo Larrieu, Cesar M. Gavidia, Marshall W. Lightowlers
Zoonoses and Public Health.2019; 66(8): 889.     CrossRef
Economic Effect of Confiscation of Cattle Viscera Infected with Cystic Echinococcosis, Huancayo Province, Peru
J. Raúl Lucas, Carmen A. Arias, Stephanie S. Balcázar-Nakamatsu, Alejandro P. Rodríguez, Karen A. Alroy, Cesar M. Gavidia
Emerging Infectious Diseases.2019; 25(12): 2278.     CrossRef
CYSTIC HYDATIDOSIS IN KIDNEY OF SHEEP: PREVALENCE AND HISTOPATHOLOGICAL STUDY
Muslimah, N. ALsulami, Nafisa Mohammd Batarfi
Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences.2019; 7(5): 505.     CrossRef
Development of a colloidal gold immunochromatographic strip based on HSP70 for the rapid detection of Echinococcus granulosus in sheep
Xunhui Zhuo, Yingchao Yu, Xueqiu Chen, Zhuangzhi Zhang, Yi Yang, Aifang Du
Veterinary Parasitology.2017; 240: 34.     CrossRef
Novel Interventional Management of Hepatic Hydatid Cyst with Nanosecond Pulses on Experimental Mouse Model
Xinhua Chen, Ruiqing Zhang, Tuerganaili Aji, Yingmei Shao, Yonggang Chen, Hao Wen
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Improved experimental model of hepatic cystic hydatid disease resembling natural infection route with stable growing dynamics and immune reaction
Rui-Qing Zhang, Xin-Hua Chen, Hao Wen
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(45): 7989.     CrossRef
Application of multiplex PCR for the simultaneous detection of Taenia spp. from domestic dogs in the north of Iran
M.T. Rahimi, S. Sarvi, A. Daryani, M. Sharif, E. Ahmadpour, A. Shokri, A. Mizani
Helminthologia.2016; 53(3): 285.     CrossRef