Genetic Identification of Spirometra decipiens Plerocercoids in Terrestrial Snakes from Korea and China
Hyeong-Kyu Jeon, Hansol Park, Dongmin Lee, Seongjun Choe, Kyu-Heon Kim, Woon- Mok Sohn, Keeseon S. Eom
Korean J Parasito. 2016;54(2):181-185.   Published online 2016 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.2.181
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Molecular Characterization and Phylogenetic Analysis of Spirometra Tapeworms from Snakes in Hunan Province
Shu-Yu Chen, Teng-Fang Gong, Jun-Lin He, Fen Li, Wen-Chao Li, Li-Xing Xie, Xin-Rui Xie, Yi-Song Liu, Ying-Fang Zhou, Wei Liu
Veterinary Sciences.2022; 9(2): 62.     CrossRef
Epidemiology and Genetic Diversity of Spirometra Tapeworm Isolates from Snakes in Hunan Province, China
Tengfang Gong, Xiaoyi Su, Fen Li, Junlin He, Shuyu Chen, Wenchao Li, Xinrui Xie, Yisong Liu, Xi Zhang, Wei Liu
Animals.2022; 12(9): 1216.     CrossRef
Epidemiology, Diagnosis, and Prevention of Sparganosis in Asia
Wei Liu, Tengfang Gong, Shuyu Chen, Quan Liu, Haoying Zhou, Junlin He, Yong Wu, Fen Li, Yisong Liu
Animals.2022; 12(12): 1578.     CrossRef
Spirometra species from Asia: Genetic diversity and taxonomic challenges
Hiroshi Yamasaki, Oranuch Sanpool, Rutchanee Rodpai, Lakkhana Sadaow, Porntip Laummaunwai, Mesa Un, Tongjit Thanchomnang, Sakhone Laymanivong, Win Pa Pa Aung, Pewpan M. Intapan, Wanchai Maleewong
Parasitology International.2021; 80: 102181.     CrossRef
Genome of the fatal tapeworm Sparganum proliferum uncovers mechanisms for cryptic life cycle and aberrant larval proliferation
Taisei Kikuchi, Mehmet Dayi, Vicky L. Hunt, Kenji Ishiwata, Atsushi Toyoda, Asuka Kounosu, Simo Sun, Yasunobu Maeda, Yoko Kondo, Belkisyole Alarcon de Noya, Oscar Noya, Somei Kojima, Toshiaki Kuramochi, Haruhiko Maruyama
Communications Biology.2021;[Epub]     CrossRef
Large-scale survey of a neglected agent of sparganosis Spirometra erinaceieuropaei (Cestoda: Diphyllobothriidae) in wild frogs in China
Xi Zhang, Xiu Hong, Shi Nan Liu, Peng Jiang, Shu Chuan Zhao, Chuan Xi Sun, Zhong Quan Wang, Jing Cui, David Blair
PLOS Neglected Tropical Diseases.2020; 14(2): e0008019.     CrossRef
A Retrieved Sparganum of Spirometra erinaceieuropaei from a Korean Man during Mechanical Thrombectomy
Yang-Ha Hwang, Wonsoo Son, Yong-Won Kim, Dong-Hun Kang, Hyun-Ha Chang, Youn-Kyoung Goo, Yeonchul Hong, Dong-Il Chung
The Korean Journal of Parasitology.2020; 58(3): 309.     CrossRef
Low prevalence of spargana infection in farmed frogs in the Yangtze River Delta of China
Xiaoli Zhang, Rongsheng Mi, Yehua Zhang, Shijie Zhang, Tao Sun, Haiyan Jia, Yan Huang, Haiyan Gong, Xiangan Han, Zhaoguo Chen
Infection, Genetics and Evolution.2020; 85: 104466.     CrossRef
Development of EST-derived microsatellite markers to investigate the population structure of sparganum — the causative agent of zoonotic sparganosis
Xi Zhang, Xiu Hong, Jiang Yang Duan, Lu Lu Han, Zi Yang Hong, Peng Jiang, Zhong Quan Wang, Jing Cui
Parasitology.2019; 146(07): 947.     CrossRef
Genetic Identification of Spirometra erinaceieuropaei Spargana in Liaoning and Hubei Provinces, PR China
Li He, Zheng-Ming Fang, Ting Xue, Er-Fu Zhang, Chun-Li An
The Korean Journal of Parasitology.2019; 57(3): 309.     CrossRef
Characterization of the complete mitochondrial genome of Spirometra decipiens (Cestoda: Diphyllobothriidae) from China
Yue Xie, Yingxin Li, Xiaobin Gu, Senzhao Zhang, Yunjian Liu, Lu Wang, Youle Zheng, Xuan Zhou, Zhicai Zuo, Guangyou Yang
Mitochondrial DNA Part B.2019; 4(2): 2788.     CrossRef
Spirometra decipiens (Cestoda: Diphyllobothriidae) Collected in A Heavily Infected Stray Cat from the Republic of Korea
Hyeong-Kyu Jeon, Hansol Park, Dongmin Lee, Seongjun Choe, Keeseon S. Eom
The Korean Journal of Parasitology.2018; 56(1): 87.     CrossRef
Human Sparganosis in Korea
Jeong-Geun Kim, Chun-Seob Ahn, Woon-Mok Sohn, Yukifumi Nawa, Yoon Kong
Journal of Korean Medical Science.2018;[Epub]     CrossRef
Molecular Genetic Findings of Spirometra decipiens and S. ranarum in Korea
Hyeong-Kyu Jeon, Sun Huh, Woon-Mok Sohn, Jong-Yil Chai, Keeseon S. Eom
The Korean Journal of Parasitology.2018; 56(4): 359.     CrossRef
Establishment of the complete life cycle of Spirometra (Cestoda: Diphyllobothriidae) in the laboratory using a newly isolated triploid clone
Tetsuya Okino, Hiroshi Ushirogawa, Kumiko Matoba, Shin-ichiro Nishimatsu, Mineki Saito
Parasitology International.2017; 66(2): 116.     CrossRef
Using the small subunit of nuclear ribosomal DNA to reveal the phylogenetic position of the plerocercoid larvae of Spirometra tapeworms
Xi Zhang, Jiang Yang Duan, Zhong Quan Wang, Peng Jiang, Ruo Dan Liu, Jing Cui
Experimental Parasitology.2017; 175: 1.     CrossRef
Comparative mitochondrial genomics among Spirometra (Cestoda: Diphyllobothriidae) and the molecular phylogeny of related tapeworms
Xi Zhang, Jiang Yang Duan, Ya Li Shi, Peng Jiang, De Jun Zeng, Zhong Quan Wang, Jing Cui
Molecular Phylogenetics and Evolution.2017; 117: 75.     CrossRef
Spirometra erinaceieuropaei in a wildcat (Felis silvestris) in Iran
Milad Badri, Aida Vafae Eslahi, Hamidreza Majidiani, Majid Pirestani
Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports.2017; 10: 58.     CrossRef