Morphological and Molecular Characterization of Toxocara apodemi (Nematoda: Ascarididae) from Striped Field Mice, Apodemus agrarius, in Korea
Hyeon Cheol Kim, Eui Ju Hong, Si Yun Ryu, Jinho Park, Jeong Gon Cho, Do Hyeon Yu, Joon Seok Chae, Kyoung Seong Choi, Bae Keun Park
Korean J Parasito. 2020;58(4):403-411.   Published online 2020 Aug 25     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.4.403
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Complete Mitogenome of Toxocara vitulorum: Novel In-Sights into the Phylogenetics in Toxocaridae
Yue Xie, Lidan Wang, Yijun Chen, Zhao Wang, Pengchen Zhu, Zun Hu, Xinfeng Han, Zhisheng Wang, Xuan Zhou, Zhicai Zuo
Animals.2022; 12(24): 3546.     CrossRef