Research Advances of Leptotrombidium scutellare in China
Rong Xiang, Xian-Guo Guo
Korean J Parasito. 2021;59(1):1-8.   Published online 2021 Feb 19     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.1.1
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Infestation and distribution of mites on the Yunnan red-backed vole (Eothenomys miletus) in Yunnan Province of southwest China between 2001 and 2015
Rong Xiang, Xian-Guo Guo, Tian-Guang Ren, Cheng-Fu Zhao, Rong Fan, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Pei-Ying Peng, Xiao-Bin Huang, Ti-Jun Qian
Biologia.2022; 77(1): 61.     CrossRef
Infestation and distribution of chigger mites on Chevrieri's field mouse (Apodemus chevrieri) in Southwest China
Yan-Ling Chen, Xian-Guo Guo, Tian-Guang Ren, Lei Zhang, Rong Fan, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Ke-Yu Mao, Xiao-Bin Huang, Ti-Jun Qian
International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife.2022; 17: 74.     CrossRef
The current and future risk of spread of Leptotrombidium deliense and Leptotrombidium scutellare in mainland China
Tian Ma, Mengmeng Hao, Shuai Chen, Fangyu Ding
Science of The Total Environment.2022; 843: 156986.     CrossRef
Infestation of chigger mites on Chinese mole shrew,Anourosorex squamipes, in Southwest China and ecological analysis
Bei Li, Xian-Guo Guo, Cheng-Fu Zhao, Zhi-Wei Zhang, Rong Fan, Pei-Ying Peng, Wen-Yu Song, Tian-Guang Ren, Lei Zhang, Ti-Jun Qian
Parasite.2022; 29: 39.     CrossRef
SFTSV infection in rodents and their ectoparasitic chiggers
Xiao-Lan Gu, Wen-Qing Su, Chuan-Min Zhou, Li-Zhu Fang, Ke Zhu, Dong-Qiang Ma, Fa-Chun Jiang, Ze-Min Li, Dan Li, Shu-Hui Duan, Qiu-Ming Peng, Rui Wang, Yuan Jiang, Hui-Ju Han, Xue-Jie Yu, Masayuki Saijo
PLOS Neglected Tropical Diseases.2022; 16(8): e0010698.     CrossRef
Analysis on infestation and related ecology of chigger mites on large Chinese voles (Eothenomys miletus) in five provincial regions of Southwest China
Bei Li, Xian-Guo Guo, Tian-Guang Ren, Pei-Ying Peng, Wen-Yu Song, Yan Lv, Peng-Wu Yin, Zhe Liu, Xin-Hang Liu, Ti-Jun Qian
International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife.2022; 19: 169.     CrossRef
Not Only Leptotrombidium spp. an Annotated Checklist of Chigger Mites (Actinotrichida: Trombiculidae) Associated with Bacterial Pathogens
Hanna Moniuszko, Konrad Wojnarowski, Paulina CholewiƄska
Pathogens.2022; 11(10): 1084.     CrossRef
A dataset of distribution and diversity of blood-sucking mites in China
Fan-Fei Meng, Qiang Xu, Jin-Jin Chen, Yang Ji, Wen-Hui Zhang, Zheng-Wei Fan, Guo-Ping Zhao, Bao-Gui Jiang, Tao-Xing Shi, Li-Qun Fang, Wei Liu
Scientific Data.2021;[Epub]     CrossRef