Occurrence of a Hybrid Between Taenia saginata and Taenia asiatica Tapeworms in Cambodia
Taehee Chang, Bong-Kwang Jung, Sooji Hong, Hyejoo Shin, Seungwan Ryoo, Jeonggyu Lee, Keon Hoon Lee, Hansol Park, Keeseon S. Eom, Virak Khieu, Rekol Huy, Woon-Mok Sohn, Jong-Yil Chai
Korean J Parasito. 2021;59(2):179-182.   Published online 2021 Apr 22     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.2.179
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Molecular Identification and Appraisal of the Genetic Variation of Taenia saginata in Central Regions of Vietnam
Giang Tran Thi, Ilenia Azzena, Fabio Scarpa, Piero Cossu, Cong Danh Le, Phuong Anh Ton Nu, Thi Minh Chau Ngo, Daria Sanna, Marco Casu
Life.2022; 12(1): 70.     CrossRef
Case Report: Molecular Diagnosis Revealing an Intestinal Infection of a Hybridized Tapeworm (Taenia saginata and Taenia asiatica) to Human in Yunnan, China
Kan-Kan Chu, Ye Qiu, Ce-Heng Liao, Zhi You, Zuo-Shun He, Wen Fang, Hong-Ying Li, Peter Daszak, Jun-Jie Hu, Yun-Zhi Zhang, Xing-Yi Ge
Frontiers in Gastroenterology.2022;[Epub]     CrossRef