Signaling Role of Adipocyte Leptin in Prostate Cell Proliferation Induced by Trichomonas vaginalis
Jung-Hyun Kim, Ik-Hwan Han, Su-Jin Shin, Sung-Yul Park, Hyo-Yeoung Chung, Jae-Sook Ryu
Korean J Parasito. 2021;59(3):235-249.   Published online 2021 Jun 21     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.3.235
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Point-of-Care Diagnostic for Trichomonas vaginalis, the Most Prevalent, Non-Viral Sexually Transmitted Infection
John F. Alderete, Hermes Chan
Pathogens.2023; 12(1): 77.     CrossRef
Trichomonas vaginalis excretory secretory proteins reduce semen quality and male fertility
Zhenchao Zhang, Fakun Li, Yangyang Deng, Yuhua Li, Wanxin Sheng, Xiaowei Tian, Zhenke Yang, Shuai Wang, Lihua Guo, Lixia Hao, Xuefang Mei
Acta Tropica.2023; 238: 106794.     CrossRef
The correlation between Trichomonas vaginalis infection and reproductive system cancer: a systematic review and meta-analysis
Zhenchao Zhang, Dongxian Li, Yuhua Li, Rui Zhang, Xianghuan Xie, Yi Yao, Linfei Zhao, Xiaowei Tian, Zhenke Yang, Shuai Wang, Xuejing Yue, Xuefang Mei
Infectious Agents and Cancer.2023;[Epub]     CrossRef
Proliferation of Mouse Prostate Cancer Cells Inflamed by Trichomonas vaginalis
Sang-Su Kim, Kyu-Shik Kim, Ik-Hwan Han, Yeseul Kim, Seong Sik Bang, Jung-Hyun Kim, Yong-Suk Kim, Soo-Yeon Choi, Jae-Sook Ryu
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(6): 547.     CrossRef
Involvement of Macrophages in Proliferation of Prostate Cancer Cells Infected with Trichomonas vaginalis
Kyu-Shik Kim, Hong-Sang Moon, Sang-Su Kim, Jae-Sook Ryu
The Korean Journal of Parasitology.2021; 59(6): 557.     CrossRef