Microbiome of Haemaphysalis longicornis Tick in Korea
Myungjun Kim, Ju Yeong Kim, Myung-hee Yi, In-Yong Lee, Dongeun Yong, Bo-Young Jeon, Tai-Soon Yong
Korean J Parasito. 2021;59(5):489-496.   Published online 2021 Oct 22     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.5.489
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Bacterial microbiota analysis demonstrates that ticks can acquire bacteria from habitat and host blood meal
Si-Si Li, Xiao-Yu Zhang, Xue-Jiao Zhou, Kai-Li Chen, Abolfazl Masoudi, Jing-Ze Liu, Yan-Kai Zhang
Experimental and Applied Acarology.2022; 87(1): 81.     CrossRef
Characterization of Haemaphysalis longicornis microbiome collected from different regions of Korean peninsula
Min Kyu Sang, Jie eun Park, Dae Kwon Song, Jun Yang Jeong, Hee Ju Hwang, Hyun woo Kim, Tae Yun Kim, So Young Park, Se Won Kang, Bharat Bhusan Patnaik, Sungā€Jae Cha, Yeon Soo Han, Hee Il Lee, Yong Seok Lee
Entomological Research.2022; 52(6): 271.     CrossRef
The toxicity of the monoterpenes from lemongrass is mitigated by the detoxifying symbiosis of bacteria and fungi in the tick Haemaphysalis longicornis
Desmond O. Agwunobi, Min Wang, Zihao Wang, Ruwei Bai, Ruotong Wang, Qiuyu Hu, Zhijun Yu, Jingze Liu
Ecotoxicology and Environmental Safety.2022; 247: 114261.     CrossRef