Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus in Ticks in the Republic of Korea
Jun-Gu Kang, Yoon-Kyoung Cho, Young-Sun Jo, Sun-Woo Han, Jeong-Byoung Chae, Jung-Eun Park, Hyesung Jeong, Weon-Hwa Jheong, Joon-Seok Chae
Korean J Parasito. 2022;60(1):65-71.   Published online 2022 Feb 23     DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2022.60.1.65
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus from ticks: a molecular epidemiological study of a patient in the Republic of Korea
Seong Yoon Kim, Choong Won Seo, Hee Il Lee
Experimental and Applied Acarology.2023;[Epub]     CrossRef
SFTSV infection in rodents and their ectoparasitic chiggers
Xiao-Lan Gu, Wen-Qing Su, Chuan-Min Zhou, Li-Zhu Fang, Ke Zhu, Dong-Qiang Ma, Fa-Chun Jiang, Ze-Min Li, Dan Li, Shu-Hui Duan, Qiu-Ming Peng, Rui Wang, Yuan Jiang, Hui-Ju Han, Xue-Jie Yu, Masayuki Saijo
PLOS Neglected Tropical Diseases.2022; 16(8): e0010698.     CrossRef