| Home | E-Submission | Sitemap | Contact us |  
top_img
Parasit Host Dis Search

CLOSE

Parasites, Hosts and Diseases Search > Browse Articles > Search



Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus in Ticks in the Republic of Korea
Jun-Gu Kang, Yoon-Kyoung Cho, Young-Sun Jo, Sun-Woo Han, Jeong-Byoung Chae, Jung-Eun Park, Hyesung Jeong, Weon-Hwa Jheong, Joon-Seok Chae
Parasit Host Dis. 2022;60(1):65-71.   Published online February 23, 2022
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2022.60.1.65       Cited By 2
                              
Introduction of Non-Native Ticks Collected from Fresh Migratory Bird Carcasses on a Stopover Island in the Republic of Korea
Chang-Yong Choi, Heung-Chul Kim, Terry A. Klein, Hyun-Young Nam, Gi-Chang Bing
Parasit Host Dis. 2022;60(1):57-63.   Published online February 23, 2022
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2022.60.1.57
                              
Extermination Speed of an Imidacloprid and Flumethrin Polymer Matrix Collar against Larvae, Nymphs and Adults of Haemaphysalis longicornis
Kyu-Sung Ahn, Ah-Jin Ahn, Ha-Jung Kim, Chang-Min Lee, Guk-Hyun Suh, Eun Jeong Won, SungShik Shin
Parasit Host Dis. 2021;59(5):481-487.   Published online October 22, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.5.481
                              
Hard Ticks as Vectors Tested Negative for Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome in Ganghwa-do, Korea during 2019-2020
Kyoung Jin, Yeon-Ja Koh, Seong Kyu Ahn, Joonghee Cho, Junghwan Lim, Jaeyong Song, Jinyoung Lee, Young Woo Gong, Mun Ju Kwon, Hyung Wook Kwon, Young Yil Bahk, Tong-Soo Kim
Parasit Host Dis. 2021;59(3):281-289.   Published online June 21, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.3.281       Cited By 2
                              Supplementary      
Genetic Diversity of Hard Ticks (Acari: Ixodidae) in the South and East Regions of Kazakhstan and Northwestern China
Yicheng Yang, Jin Tong, Hongyin Ruan, Meihua Yang, Chunli Sang, Gang Liu, Wurelihazi Hazihan, Bin Xu, S?ndor Hornok, Kadyken Rizabek, Kulmanova Gulzhan, Zhiqiang Liu, Yuanzhi Wang
Parasit Host Dis. 2021;59(1):103-108.   Published online February 19, 2021
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2021.59.1.103       Cited By 2
                              
Molecular Detection of Toxoplasma gondii in Haemaphysalis Ticks in Korea
Ju Yeong Kim, You Shine Kwak, In-Yong Lee, Tai-Soon Yong
Parasit Host Dis. 2020;58(3):327-331.   Published online June 26, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.3.327       Cited By 2
                              Supplementary      
Changes in Protein Phosphorylation during Salivary Gland Degeneration in Haemaphysalis longicornis
Qi Xiao, Yuhong Hu, Xiaohong Yang, Jianna Tang, Xiaoshuang Wang, Xiaomin Xue, Mengxue Li, Minjing Wang, Yinan Zhao, Jingze Liu, Hui Wang
Parasit Host Dis. 2020;58(2):161-171.   Published online April 30, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.2.161       Cited By 2
                              
Identification and Molecular Analysis of Ixodid Ticks (Acari: Ixodidae) Infesting Domestic Animals and Tick-Borne Pathogens at the Tarim Basin of Southern Xinjiang, China
Li Zhao, Jizhou Lv, Fei Li, Kairui Li, Bo He, Luyao Zhang, Xueqing Han, Huiyu Wang, Nicholas Johnson, Xiangmei Lin, Shaoqiang Wu, Yonghong Liu
Parasit Host Dis. 2020;58(1):37-46.   Published online February 29, 2020
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.1.37       Cited By 4
                              
Four Year Surveillance of the Vector Hard Ticks for SFTS, Ganghwa-do, Republic of Korea
Myung-Deok Kim-Jeon, Seung Jegal, Hojong Jun, Haneul Jung, Seo Hye Park, Seong Kyu Ahn, Jinyoung Lee, Young Woo Gong, Kwangsig Joo, Mun Ju Kwon, Jong Yul Roh, Wook-Gyo Lee, Young Yil Bahk, Tong-Soo Kim
Parasit Host Dis. 2019;57(6):691-698.   Published online December 31, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.6.691       Cited By 12
                              
Epidemiological Investigation of Tick Species from Near Domestic Animal Farms and Cattle, Goat, and Wild Boar in Korea
Jeong-Byoung Chae, Young-Sun Cho, Yoon-Kyoung Cho, Jun-Gu Kang, Nam-Shik Shin, Joon-Seok Chae
Parasit Host Dis. 2019;57(3):319-324.   Published online June 30, 2019
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.3.319       Cited By 12
                              
Tick-Borne Pathogens in Ixodid Ticks from Poyang Lake Region, Southeastern China
Wei Qing Zheng, Xue Nan Xuan, Ren Long Fu, Hui Ying Tao, Yang Qing Liu, Xiao Qing Liu, Dong Mei Li, Hong Mei Ma, Hai Ying Chen
Parasit Host Dis. 2018;56(6):589-596.   Published online December 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.6.589       Cited By 13
                              
Molecular Characterization of Hard Ticks by Cytochrome c Oxidase Subunit 1 Sequences
Huitian Gou, Huiwen Xue, Hong Yin, Jianxun Luo, Xiaolin Sun
Parasit Host Dis. 2018;56(6):583-588.   Published online December 31, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.6.583       Cited By 7
                              Supplementary      
Prevalence of Tick-Borne Pathogens from Ticks Collected from Cattle and Wild Animals in Tanzania in 2012
Tae Yun Kim, You Shine Kwak, Ju Yeong Kim, Sung-Hyun Nam, In-Yong Lee, Simon Mduma, Julius Keyyu, Robert Fyumagwa, Tai-Soon Yong
Parasit Host Dis. 2018;56(3):305-308.   Published online June 30, 2018
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.3.305       Cited By 8
                              
A Case of Engorged Female Hard Tick in the External Auditory Canal of an Infant
Woo-Jung Sung, Yee-Hyuk Kim
Parasit Host Dis. 2017;55(5):565-568.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.565       Cited By 1
                              
Hematological Changes Associated with Theileria orientalis Infection in Korean Indigenous Cattle
Suhee Kim, Do-Hyeon Yu, Sung-Woo Kang, Jeong-Byoung Chae, Kyoung-Seong Choi, Hyeon-Cheol Kim, Bae-Keun Park, Joon-Seok Chae, Jinho Park
Parasit Host Dis. 2017;55(5):481-489.   Published online October 31, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.5.481       Cited By 9
                              Supplementary      
Life Cycle of Dermacentor everestianus Hirst, 1926 (Acari: Ixodidae) under Laboratory Conditions
Shang Jin, Tianhong Wang, Tuo Li, Ming Liu, Qingying Jia, Xiaolong Yang, Hui Wang, Zhijun Yu, Jingze Liu
Parasit Host Dis. 2017;55(2):193-196.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.193       Cited By 2
                              
Identification of Tick Species Collected from Wild Boars and Habitats of Wild Boars and Domestic Pigs in the Republic of Korea
Jeong-Byoung Chae, Jun-Gu Kang, Heung-Chul Kim, Sung-Tae Chong, In-Yong Lee, Nam-Shik Shin, Joon-Seok Chae
Parasit Host Dis. 2017;55(2):185-191.   Published online April 30, 2017
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2017.55.2.185       Cited By 21
                              
Prevalence of Anaplasma and Bartonella spp. in Ticks Collected from Korean Water Deer (Hydropotes inermis argyropus)
Jun-Gu Kang, Sungjin Ko, Heung-Chul Kim, Sung-Tae Chong, Terry A. Klein, Jeong-Byoung Chae, Yong-Sun Jo, Kyoung-Seong Choi, Do-Hyeon Yu, Bae-Keun Park, Jinho Park, Joon-Seok Chae
Parasit Host Dis. 2016;54(1):87-91.   Published online February 26, 2016
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.1.87       Cited By 32
                              
Screening and Identification of Antigenic Proteins from the Hard Tick Dermacentor silvarum (Acari: Ixodidae)
Tiantian Zhang, Xuejiao Cui, Jincheng Zhang, Hui Wang, Meng Wu, Hua Zeng, Yuanyuan Cao, Jingze Liu, Yonghong Hu
Parasit Host Dis. 2015;53(6):789-793.   Published online December 31, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.6.789       Cited By 3
                              
Detection of Tick-Borne Pathogens in the Korean Water Deer (Hydropotes inermis argyropus) from Jeonbuk Province, Korea
Giyong Seong, Yu-Jung Han, Sung-Suck Oh, Joon-Seok Chae, Do-Hyeon Yu, Jinho Park, Bae-Keun Park, Jae-Gyu Yoo, Kyoung-Seong Choi
Parasit Host Dis. 2015;53(5):653-659.   Published online October 29, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.5.653       Cited By 11
                              
Proteomic Screening of Antigenic Proteins from the Hard Tick, Haemaphysalis longicornis (Acari: Ixodidae)
Young-Ha Kim, Mohammad Saiful slam, Myung-Jo You
Parasit Host Dis. 2015;53(1):85-93.   Published online February 27, 2015
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2015.53.1.85       Cited By 6
                              
Perianal Tick-Bite Lesion Caused by a Fully Engorged Female Amblyomma testudinarium
Jin Kim, Haeng An Kang, Sung Sun Kim, Hyun Soo Joo, Won Seog Chong
Parasit Host Dis. 2014;52(6):685-690.   Published online December 23, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.6.685       Cited By 6
                              
Ixodid Tick Infestation in Cattle and Wild Animals in Maswa and Iringa, Tanzania
You Shine Kwak, Tae Yun Kim, Sung-Hyun Nam, In-Yong Lee, Hyung-Pyo Kim, Simon Mduma, Julius Keyyu, Robert Fyumagwa, Tai-Soon Yong
Parasit Host Dis. 2014;52(5):565-568.   Published online October 22, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.5.565       Cited By 8
                              
Ticks Collected from Wild and Domestic Animals and Natural Habitats in the Republic of Korea
Baek-Jun Kim, Hyewon Kim, Sohyun Won, Heung-Chul Kim, Sung-Tae Chong, Terry A. Klein, Ki-Gyoung Kim, Hong-Yul Seo, Joon-Seok Chae
Parasit Host Dis. 2014;52(3):281-285.   Published online June 26, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.3.281       Cited By 29
                              
No Detection of Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus from Ixodid Ticks Collected in Seoul
Heejin Ham, Sukju Jo, Jungim Jang, Sungmin Choi
Parasit Host Dis. 2014;52(2):221-224.   Published online April 18, 2014
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2014.52.2.221       Cited By 11
                              
Seasonal Distribution of Ticks in Four Habitats near the Demilitarized Zone, Gyeonggi-do (Province), Republic of Korea
Sung Tae Chong, Heung Chul Kim, In-Yong Lee, Thomas M. Kollars, Alfredo R. Sancho, William J. Sames, Joon-Seok Chae, Terry A. Klein
Parasit Host Dis. 2013;51(3):319-325.   Published online June 30, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.3.319       Cited By 47
                              
Monoclonal Antibody-Based Dipstick Assay: A Reliable Field Applicable Technique for Diagnosis of Schistosoma mansoni Infection Using Human Serum and Urine Samples
Zeinab Demerdash, Salwa Mohamed, Mohamed Hendawy, Ibrahim Rabia, Mohy Attia, Zeinab Shaker, Tarek M Diab
Parasit Host Dis. 2013;51(1):93-98.   Published online February 18, 2013
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2013.51.1.93       Cited By 6
                              
Severe Tick Infestation in a Hare and Potential Risk for Transmitting Pathogens to Humans
Weiqing Zheng, Haiying Chen, Xiaoqing Liu, Xuejian Guo, Renlong Fu
Parasit Host Dis. 2011;49(4):419-422.   Published online December 16, 2011
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2011.49.4.419       Cited By 8
                              
A Case of Amblyomma testudinarium Tick Bite in a Korean Woman
Jin Kim, Hyun-Soo Joo, Hong-Ju Moon, Young-Jik Lee
Parasit Host Dis. 2010;48(4):313-317.   Published online December 16, 2010
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2010.48.4.313       Cited By 10
                              
Prevalence of ixodid ticks on cattle in Mazandaran province, Iran
Gholam Reza Razmi, Meisam Glinsharifodini, Shaboddin Sarvi
Parasit Host Dis. 2007;45(4):307-310.   Published online December 20, 2007
DOI: https://doi.org/10.3347/kjp.2007.45.4.307       Cited By 14
                        
E-Submission
Email Alert
Author's Index
Impact factor
SCImago Journal & Country Rank
KJP
scopus
PubMed Central
ScienceCentral
PubMed
koreaMed
KoMCI
GoogleScholar
KOFST_174_45
WorldWideScience
ATLAS
KAHP
KAMS
CrossRef_Similarity_Check_174_45
CrossRef_Cited_by_174_45
Crossmark_174_45
Funder_Registry_174_45
metadata
ORCID
COPE
Editorial Office
Department of Molecular Parasitology, Samsung Medical Center, School of Medicine, Sungkyunkwan University,
2066 Seobu-ro, Jangan-gu, Suwon 16419, Gyeonggi-do, Korea.
Tel: +82-31-299-6251   FAX: +82-1-299-6269   E-mail: kjp.editor@gmail.com
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © 2023 by The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine.     Developed in M2PI